Member | Language thai eng | A  A  A
 อัตราค่ารักษา
  รายการ ราคา
1 ค่าบริการทางการแพทย์ 100  
2 ตรวจและวางแผนการรักษา 100  
3 อุดฟัน   - วัสดุสีเทา ด้านแรก 700 ด้านต่อไป 400
            - วัสดุสีเหมือนฟัน ด้านแรก 900 ด้านต่อไป 500
            - อุดฟันชั่วคราว 300  
4 ขูดหินปูนและขัดฟัน 800 - 1,000  
5 เกลารากฟัน ซี่ละ 300  
6 รักษาโรคเหงือก 2,500 - 3,000  
7 ตัดเหงือก 3,500 - 4,500  
8 ถอนฟันแท้ 600 - 1,000  
9 ผ่าฟันคุด 2,500 - 6,000  
10 ปิดช่องว่างระหว่างฟัน 3,500 - 5,000  
11 ทำเขี้ยว 3,500 - 5,000  
12 ฟอกสีฟัน    - ฟอกสีฟันที่คลินิก 7,000  
                 - ฟอกสีฟันที่บ้าน 7,000  
13 เอ็กซเรย์ ฟิล์มละ 200  
14 จัดฟัน   (ไม่รวมรีเทนเนอร์) เริ่มต้นที่ 45,000  แบ่งจ่าย 7,000 * 3
               5,000 * 4
15 รักษารากฟัน       - บำบัดฉุกเฉิน 1,500 - 2,000          
    - ฟันหน้า 4,000 - 5,000  
    - ฟันกรามน้อย 5,500 - 6,000  
    - ฟันกรามใหญ่ 7,000 - 9,000  
16 รักษารากฟันเด็ก  - Pulppo Rx 1,500 - 1,800  
    - Pulpect Rx 1,500 - 2,000  
17 ครอบฟันโลหะเด็ก 1,800 - 2,000  
18 ครอบฟันหน้าเด็ก 2,500 - 3,000  
19 ถอนฟันน้ำนม 500 - 800  
20 เคลือบหลุมร่องฟัน 500 - 600  
21 ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์เด็ก 600 - 800  
22 ฟันเทียมถอดได้   - ฐานพลาสติก ค่าฐาน 1,500 ฟันซี่ละ  500
    - ฐานโลหะ ค่าโครง 9,000 ตะขอ    200
    - ฐานพลาสติกทั้งปาก 20,000  
    - สะพานฟันถอดได้ 6,000  
    - ฐานยืดหยุ่น 7,000  
    - ซ่อมฟันเทียม 500 - 1,000  
    - เสริมฐานฟันเทียม 800 - 1,500  
23 ฟันเทียมติดแน่น  - โลหะธรรมดา 8,000  
                       - โลหะผสมทอง 60% 16,000  
                       - โลหะผสมทอง 90% 20,000  
                       - ครอบฟันเซรามิก 15,000  
                       - เคลือบฟันเซรามิก 8,000  
                       - เดือยฟัน 3,000 - 4,000  
24 รากเทียม 60,000 - 80,000