Member | Language thai eng | A  A  A
 
 

          ศูนย์ทันตกรรมพระราม2 เป็นศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง ที่ให้บริการ การตรวจรักษาทางทันตกรรมแบบครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา ที่พร้อมให้คำปรึกษา และทำการตรวจรักษาด้วยความใส่ใจและเป็นกันเองรวมกว่า  30 ท่าน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกตรวจ เป็นประจำทุกวัน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน ในเวลาทำการ
 
     
ระบบปลอดเชื้อมาตรฐาน
      ศูนย์ทันตกรรมของเรา ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ วัสดุ,อุปกรณ์ทางทันตกรรม โดยยึดหลักการปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล หลังจากนั้นจะทำการแยกบรรจุหีบห่อ เพื่อเตรียมสำหรับการนำไปใช้กับคนไข้เฉพาะเป็นรายๆไป
 
       ค่าบริการทางทันตกรรมมาตรฐาน                         โดยทางศูนย์ทันตกรรมของเราทั้ง 2 สาขาจะกำหนดค่า บริการทางทันตกรรมในแต่ละรายการ ให้เป็นมาตรฐาน   เดียวกัน  ทั้งคนไข้ชาวไทยหรือชาวต่างชาติ โดยก่อนทำการรักษา ทางทันตแพทย์จะแจ้งค่าบริการให้คนไข้ทราบ ก่อนทุกครั้ง ในกรณีที่คนไข้ต้องการทราบประมาณการ ค่ารักษาก่อนตรวจ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดจากจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาทำการ